יום שלישי, 19 ביולי 2016

ביבליוגרפיה


 

ביבליוגרפיה:

כללי

בן עמי שרפשטיין, תרבות סין, תל אביב, 1972.

ליטלסון, ס, (עורך), חכמת המזרח, מדריך לדתות ולפילוסופיה של המזרח הרחוק, אור יהודה, 1999. 

 , McKnight, B.E. et al.(Translators), The  -------- Enlightened Judgment , Ching –Ming Chi, The Sung Dynasty Collection, New York, 1999

Aues, R.T., The Art of Rulership, A Study in Ancient Chinese Political Thought, Honolulu, 1983.

Benn, C., Daily Life in Traditional China, The Tang Dynasty, London, 2002.

Bodde, D., Essays on Chinese Civilization, Princeton, New Jersey, 1981.

   Buckley Ebrey, P.,(Ed.), Chinese Civilization and Society, A Sourcebook, London, 1981.

Cheng, F., Empty and Full, The Language of Chinese Painting, London, 1994.

 

Chang Tai Hung, Going to the People, London, 1985.

Chun-Shu Chang,The Making of China, Main Themes in Premodern Chinese History, New Jersey, 1975.

Croll, E., Changing Identities of Chinese Women, London, 1995.

Dawson, R., (Ed.), The Legacy of China, Oxford, 1964.

De Barry, T., et al., (Ed.), Sources of Chinese Tradition, New York, 1999.

 

  Eichhorn, W., Chinese Civilization, An Introduction, New York, 1964.

Elman, A., Cultural History of Civil Examinations in Late Imperial China, London, 2000.

Fitzerald, China, A Short Cultural History, London, 1961.  

Fuller, A.M., An Introduction to Liעל terary Chinese, London, 1999.

Galbraith, W., The Chinese, Harmondsworth, 1943 (1942).  

 

 

 

 

 

Garnet, M., Chinese Civilization, New York, 1959 (1958).

Gernet, J., Daily Life in China on the Eve of the Mongol Invasion, 1250-1276, New York, 1962.  

Giskin, H. et al., An Introduction to Chinese Culture through the Family , New York, 2001. 

Hinsch Bred, Women in Early Imperial China , New York, 2002.

Hucker, C.O., China's Imperial Past, An Introduction to Chinese History and Culture, Stanford, California, 1975.  

Ivanhoe, P.J., Chinese Language, Thought and Culture, Nivision and his Critics, Chicago, 1996.    

Levy, H.S., The Lotus Lovers, The Complete History of the Curious Erotic Custom of Footbinding in China, New York, 1992.

Marshaw S. et al., China Emerges, A Concise History of China from its Origin to the Present, San Francisco, 1973.

Meskill,J.(Ed.), An Introduction to Chinese Civilization, London, 1973. 

Moule, A.E., The Chinese People, A Handbook on China, London, 1914.  

Nource, M.A., The Four Hundred Million, A Short History of the Chinese, New York, 1943. 

Pearce, S., et. al.(Ed.), Culture and Power in the Reconstitution of China, Realm, 200-600, London, 2001.

Schurmann, F. et al., (Ed.),Imperial China, The Decline of Last Dynasty and the Origins of Modern China, New York, 1967.

Roberts, J.A.G., A Concise History of China, Massachusetts, 1999. פאן גו

    

Sun Tsu, On the Art of War, The Oldest Military Treatise in the World, Shanhai 1978 (1910).

 Toynbee, A., Half the World, The History and Culture of China and Japan, New York, 1973.

Teiser, S.F., The Ghost Festival in Medieval China, Princeton New Jersey, 1988.

Tom, K.S., Echoes from old China Life, Legends and Lore of the Middle Kingdom, Hawaii, 1989.   

Tsui Chi, A Short History of Chinese Civilisation, London, 1942.

Wu Ching Tsu, The Scholars, New York, 1992 (1972).
 

אין תגובות: